درک و معرفت آموزش و تحصیلات رفاه تامین اجتماعی امکانات برگزاری کارآموزی به ما بپیوندید

درک و معرفت

شرکت ما که با فلسفه "بزرگترین ارزش ما مردم ماست" حرکت می کند، به آنها گوش فرا می دهد، کمک به نشر علم می کند، به هدف مرکز تکنولوژیهای کنترل حرکت مبدل شدن چشم دوخته است. این هدف والا را در کشور خود و در کشورهای اطراف با در اختیار داشتن کادر متخصص و مجرب خود هر روز بیشتر از روز قبل به قله آماج نزدیک تر می نماید.

پایه و اساس سیاست منابع انسانی ما را بکارگیری مسئولیت و اختیارات بصورت همزمان و در یکجا تشکیل می دهد. بنابراین ما کارهای گروهی را ارجح تر از موفقیت های یک نفره می دانیم.